28279337_876247665896592_8590798974059931798_n.jpg
 

Sides

  • 3pc Mandoo………………….$4
  • 5pc Mandoo………………….$5
  • Kimchi Fried Rice……..…..$5
  • Japchae…………………………$5